• Bærekraft

  • Bærekraft

  • Bærekraft

Fronta tar ansvar

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Fronta stiller seg bak FNs bærekraftsmål og arbeider bevisst med bærekraft både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere.

Alle de 17 målene er gjensidige avhengig av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling. Fronta har valgt å prioritere de som har størst betydning for oss selv, og vektlagt prioriterte mål ut fra der hvor vi kan gjøre størst forskjell.

Vesentligheter for Fronta

  • Opprettholde en sunn økonomi, vekst og gode, trygge arbeidsforhold
  • Samarbeid med myndigheter for å tilpasse behov til innbyggerne
  • Gjennomføre prosjekt effektivt og sikkert
  • Ta vare på miljøet og sette minst mulig miljøfotavtrykk

Ut fra dette har vi valgt å prioritere følgende av FNs bærekraftsmål:

                 

 

 

 

Allerede i 2020 ble Fronta sertifisert som Miljøfyrtårn og ble resertifisert for tre nye år i 2023. Vi har jobbet systematisk med miljøarbeid og miljøstyring, som vi ser gir resultatet også i form av miljøbevissthet hos den enkelte og hos Fronta som selskap.

Denne bevisstheten er viktig i gjennomføring av prosjektene våre. Våre valg av leveranser blir også vurdert ut fra optimalt forbruk, et minimum av rest og effektiv logistikk i samarbeid med underleverandører. Under bygging er det fokus på å minimere avfall og størst mulig grad av resirkulering/gjenbruk.

Fronta tar samfunnsansvar ved å engasjere seg i utbygging til det beste for lokalsamfunnet, og i samarbeid med myndigheter.

En bærekraftig økonomisk utvikling er viktig for oss, og våre bygg blir dimensjonert og tilrettelagt for fremtidig bærekraftig oppvarming. Samtidig ser vi også på muligheter for utvikling av mer bærekraftige produkt, som for eksempel oppgradering av eksisterende bygg.

Våre ansatte er den viktigste ressursen i Fronta, og vi vektlegger gode og sikre arbeidsforhold for alle.  Vi er lærebedrift og tar inn årlig nye lærlinger. I tillegg legger vi også til rette for videre utvikling i form av kurs og videreutdanning for alle ansatte.

Fronta vil fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vil sikre allmennheten tilgang til informasjon i den årlige aktsomhetsrapporten i henhold til åpenhetsloven.

Fronta har Sentral godkjenning, som er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. For å få denne godkjenningen må Fronta dokumentere faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i selskapet generelt. Vi er registrert som Mesterbedriftsom også sikrer god faglig kompetanse.