Åpenhetsloven

Frontas arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Fronta AS har rundt 22 ansatte pr. juni 2023 og har hovedkontor og ledelse etablert på Leirvik, Stord. Av ansatte er ca 50 % tømrere/stålarbeider og resterende innen prosjektering/administrasjon.

For 2021 hadde selskapet en omsetning på 184 millioner kroner og en balansesum på 234 millioner kroner.
Dette innebærer at selskapet er over grensen som er gitt på 2 av 3 følgende vilkår, og derfor omfattet av åpenhetsloven; Salgsinntekter over 70 millioner, balansesum over 35 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Selskapet leverer produkter og tjenester innen tomteregulering, bygging av næringsbygg, idrettshaller og offentlig bygg.

Fronta jobber kontinuerlig med HMS for å sikre en trygg og god arbeidsplass med respekt for den enkeltes rettigheter og arbeidsforhold generelt.
I 2020 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert og i 2022 startet vi systematisering av arbeidet med bærekraft med konkretisering av mål og tiltak.

Forankring og retningslinjer for arbeidet

Styret har det overordnede ansvaret for at Fronta AS opprettholder ansvarlighet for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og styret har godkjent retningslinjene for arbeidet.

Daglig leder har det daglige ansvaret, men de som er gitt ansvar for henholdsvis personal, leverandører og HMSK skal følge opp at det blir gjort løpende aktsomhetsvurderinger og ha årlig rapportering for sitt område. HMSK-ansvarlig sammenstiller og distribuerer rapporten årlig innen 30.06. etter at den er godkjent av daglig leder.

Prosessen i retningslinjene for Fronta er basert på OECDs veileder i forhold til aktsomhetsvurdering:

Aktsomhetsvurdering/risikovurdering

Fronta legger stor vekt på at alle ansatte skal ha gode arbeidsforhold på alle plan, og minst like gode vilkår som de ville hatt i henhold til gjeldende tariff. Bedriften har også oppfordret ansatte til å organisere seg. Dette arbeidet ble igangsatt våren 2023, og målet er å få på plass en tariffavtale innen august 2023.

Fronta benytter seg av både tjenesteleverandører og vareleverandører, i tillegg til innleie av arbeidskraft i perioder. Det er disse 3 områdene Fronta vurderer å ha størst risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Fronta har som hovedregel – og ønske om – fast ansettelse ved økt behov av arbeidskraft. Men på grunn av mangel på arbeidskraft og perioder med stor aktivitet, har innleie vært benyttet. Innleie har vært knyttet til norske selskap, og har blitt kvalitetssikret med tanke på arbeidsforhold og vilkår.

Tjeneste- og vareleverandører innen grunnarbeid/mur/betong, tekniske fag, tak/dører/vindu og bygg-element er de mest vesentlige for Fronta. Alle våre vesentlige leverandører er norsk-registrerte selskap, og mange med lokal forankring.

Tiltak for å redusere risiko og oppfølging av leverandører

Innleie
Pr. i dag har Fronta ingen innleidde, men vil være ekstra aktsom i fremtiden om dette behovet blir aktuelt igjen, og under forutsetning av at kravene i arbeidsmiljøloven i §14-12 er oppfylt. Vi ønsker i så fall å fortsette å benytte norske bemanningsselskap som vi kjenner og har god erfaring med tidligere, og vil også kvalitetssjekke grundig med tanke på arbeidsforhold- og vilkår.

Tjeneste- og vareleverandører
Våre valg av tjenesteleverandører og vareleverandører er basert på en vurdering av kvalitet, service, pris, HMS, menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Det blir benyttet Norsk Standard-kontrakter, og i tillegg må leverandørene legge ved en egenerklæring gjeldende HMSK. Denne er nå utvidet til også å omfatte aktsomhetsvurdering i forhold til leverandørkjeden.

Våre største og mest vesentlige leverandører er norske selskap som vi har lang erfaring med. Dette er en trygghet, og Fronta ønsker derfor å prioritere samarbeidet med kjente og erfaringsmessig gode leverandører.

I forbindelse med årlig rapportering i Miljøfyrtårn og arbeidet med bærekraft, er aktsomhetsvurdering av leverandører innen en del punkt allerede innført. I dette arbeidet er blant annet avdekket at bare 43 % av våre vesentlige leverandører har en form for miljøsertifisering. Her er satt mål om å øke dette fra 43 % til 65 % innen 2025.

Videre oppfølging av disse vil være at Fronta ber om en selvevaluering hvor leverandørene gir informasjon om policy/arbeid med menneskerettigheter og ansvarlig arbeidsforhold både for egne produkt og i leverandørkjeden.

Offentliggjøring og informasjon

Ved eventuelle direkte forespørsler, skal disse rettes til HMS-ansvarlig på mail.

Forespørselen vil bli fulgt opp med svar etter å ha samordnet med ansvarlig på de ulike områder som det innbefatter, samt daglig leder. Svarfrist: 3 uker iht til Åpenhetsloven §7.